Obrazovanje i kultura

Trenutno stanje

Iz Razvojne strategije ŠKŽ:

Slabosti

 • loša obrazovna struktura stanovništva
 • sustav predškolskog odgoja ispodprosječan
 • nedostatni kapaciteti i kadrovi ustanova predškolskog odgoja
 • nizak stupanj obuhvata djece predškolskim odgojem
 • smanjenje broja upisane djece u predškolske programe (vrtići) i broja upisanih učenika u osnovne i srednje škole
 • nedostatak sredstava za obnovu i opremanje obrazovne infrastrukture
 • nedostatna infrastruktura u funkciji podrške visokoškolskom obrazovanju (domovi, restorani, knjižnice)
 • nedostatak organiziranog oblika studentskog smještaja
 • nedostatak studijskih programa u tehničkom području
 • mali postotak stanovništva koji sudjeluje u programima cjeloživotnog učenja.

Prednosti

 • smanjenje broja osoba bez škole i s nezavršenom osnovnom školom
 • porast broja visokoobrazovnog stanovništva
 • postojanje visokoobrazovnih institucija
 • porast broja upisanih studenata u visokoškolske ustanove županije
 • postojanje inicijativa i projekata jačanja sektora cjeloživotnog obrazovanja

Samostalno

 • nedovoljno ulaganje u poticanje edukacije i stručnog osposobljavanja kadrova na svim razinama obrazovanja.
 • nizak broj djece koja pohađaju vrtić
 • nizak broj sati obveznog predškolskog odgoja
 • nedovoljno poticanje produženog boravka u školama
 • visok broj škola koje rade u dvije smjene
 • neulaganje u testiranja i identifikaciju darovite djece te nedostatak sustavnog implementiranja programa za darovitu djecu (od vrtića do kraja srednje škole)
 • uvođenje novih programa u srednje škole (naročito u „zaleđu“ županije) u svrhu bolje orijentacije i izbora poslova, usuglašavanja s tržištem rada i smanjenja troškova puta djece u udaljene gradove
 • iskorištavanje sredstava EU fondova za usklađivanje s europskim standardima te planom ulaganja kroz financijsko razdoblje 2021-2027

 

Ciljevi

 • bolja komunikacija i povezanost između svih razina obrazovanja temeljem educiranih kadrova i razvojem stručne suradnje
 • rano uključivanje djece u odgojno-obrazovni proces te brža socijalizacija
 • obogaćivanje programa na svim razinama
 • dugoročna strategija individualiziranja nastavnih procesa te formiranje dosjea svakog djeteta
 • dostupnost kvalitetnih odgojno-obrazovnih usluga bez obzira na socijalni ili geografski položaj djeteta
 • poticaj izvrsnosti od najmlađe dobi, osiguranje infrastrukture potrebne za rad i funkcioniranje obrazovnog sustava na županijskog razini
 • povećanje broja sati djece i mladih provedenih u školi te poticaj neformalnih programa u obrazovnim ustanovama (Hrvatska ima mali broj sati u odnosu na ostatak zemalja u EU), usklađivanje obiteljskog i poslovnog života, podrška žiteljima dislociranih područja

Aktivnosti i primjeri

 • Izrada strategije obrazovanja županije!
 • Redovita edukacija odgojno-obrazovnih djelatnika – češća organizacija stručnih seminara te obvezno sudjelovanje u svrhu razvoja suradnje, usavršavanja, te upoznavanja i implementiranja suvremenih metoda rada.
 • Proširenje kapaciteta odgojno-obrazovnih ustanova kroz suradnju s državnim aparatom, prepuštanje zapuštenih i napuštenih objekata JL(R)S te financijska pomoć kako bi se osigurali prostorno-tehnički uvjeti za rad. Time bi se smanjio broj djece na čekanju u vrtićima, te otvorila nova radna mjesta, ubrzala socijalizacija djece, otvorila mogućnost provedbe posebnih programa. U školama bi se tim rješenjem smanjio rad u dvije smjene, omogućio produženi boravak te povećao broj sati boravka djece u školama na aktivnostima posebnih programa te razvoj kulturnih, sportskih i inih sadržaja unutar škole. Pokušati omogućiti dostupnost vrtića (otvaranjem područnih odjela) i riješiti problem plaćanja prijevoza djeci i mladima iz udaljenih područja.
 • Za srednje škole, uvođenje novih smjerova i osuvremenjivanje postojećih. Na primjer, osnivanje jednog razreda srednje medicinske škole u Kninu koji potrebuje kadrove na tržištu rada zbog bolnice u Kninu i Doma zdravlja smanjio bi troškove odlaska djece u Šibenik, povećao stopu zaposlenosti, kako kroz zapošljavanje nastavnika na novom smjeru, tako i u zdravstvenim ustanovama. Novi smjer bi omogućio i ostanak mladih u Kninu i smanjio iseljavanje. Naročito što je Knin imao jednu od najboljih medicinskih škola prije rata i ima tradiciju kvalitetnog medicinskog osoblja. Novi kadrovi bi bili zapošljavani i u sektoru zdravstvenog turizma za koji su neophodni, a trenutno spadaju u deficitarno zanimanje.
 • Za sve razine odgoja i obrazovanja, provedeno testiranje i identificiranje darovite djece, osnivanje Centra izvrsnosti na razini županije. Postojeći Centar izvrsnosti Sv. Lovre ne doprinosi na sustavan način obuhvatu sve djece i mladih.
 • Kroz centar će se napraviti dosjei sve identificirane djece, za koje će se osmisliti i provoditi posebni programi angažiranjem stručnih, znanstvenih suradnika u područjima (STEM, umjetnost, društvene znanosti). Dosjei će biti dostupni od prvog identificiranja te će povezati i pratiti razvoj djeteta preko stručnih službi u školama od vrtića do kraja srednje škole/studija. Organiziran prijevoz za svu djecu iz županije. Primjer je Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije.
 • Uvesti kvalitetne programe osposobljavanja adekvatnih tržištu rada i povećati broj odraslih sa završenom osnovnom i srednjom školom. Ostvariti suradnju s poduzetnicima koji će financirati dio troškova osposobljavanja za svoje djelatnike ili nezaposlene kako bi riješili problem nedostatka kadrova koji mogu biti zaposleni nakon programa osposobljavanja. Ostvariti bolju suradnju s državnim institucijama koje će uočavati i vrednovati programe osposobljavanja. Poticati i podržati proširenje izbora programa za obrazovanje odraslih na visokim učilištima i pučkim učilištima u sklopu programa cjeloživotnog učenja uz suradnju s JLS i osnivačima.

 

KULTURA

Trenutno stanje:

Iz Razvojne strategije ŠKŽ:

 Slabosti

 • kulturna infrastruktura zaobalja je zastarjela
 •  slabo privlačenje posjetitelja prema lokalitetima i manifestacijama u zaobalju
 • sezonska koncentracija manifestacija u ljetnom razdoblju
 • nedostatak inicijativa i financijskih sredstava za održavanje kulturnih manifestacija u zaobalju

Prednosti

 • bogata materijalna i nematerijalna kulturna baština
 • dva UNESCO lokaliteta
 • tradicija i velik broj kulturnih manifestacija
 • povoljno stanje kulturne infrastrukture u priobalnim naseljima
 • postojanje organizacija civilnog društva koje nadopunjuju djelatnosti kulturnih ustanova

Samostalno

 • preveliko oslanjanje na organizacije civilnog društva u osiguranju kulturnih događanja
 • nedostatno financiranje istih i nedostatak podrške ustanova u kulturi (maćehinski odnos)
 • neiskorištavanje materijalne i nematerijalne baštine u ostatku županije. Ulaganja su prisutna najviše u primorju, naročito Šibeniku.
 • mali broj kulturnih manifestacija, a postojeće nisu dostupne većini žitelja ŠKŽ.
 • loše stanje kulturne infrastrukture u zaleđu.
 • nedostatno ulaganje u ustanove u kulturi s nepostojanjem programa za domaće žitelje, naglasak na kratkoročnim manifestacijama u sezonskom razdoblju.
 • nedostatak poticanja stručnog usavršavanja djelatnika i umjetnika, ne postojanje posebnih obrazovnih programa te promoviranje umjetničkih zanimanja.

 

Ciljevi

 • osigurati ravnomjeran razvoj i zastupljenost kulturne baštine cijele županije u turističkim i ostalim predstavljanjima
 • ravnomjerno ulaganje u kulturnu infrastrukturu
 • podrška organizacijama civilnog društva (OCD) koje provode kvalitetne kulturne programe i manifestacije.
 • podrška implementaciji novih, cjelogodišnjih programa u redovit rad ustanova u kulturi, osiguranje rada ustanova u kulturi iz svih područja (scenska umjetnost, filmska umjetnost glazbena u., itd.)
 • poticanje povezivanja i suradnje ustanova u kulturi te povezivanje s odgojno-obrazovnim, turističkim i ostalim ustanovama u svrhu promocije i edukacije žitelja
 • uspostava ključnih kulturnih točaka od interesa županije za koja će se dugoročnim pristupom i uvrštavanjem u temeljne dokumente županije osigurati ulaganje i osuvremenjivanje
 • potpora međunarodnoj suradnji djelatnika u kulturi te razvoj njihovog usavršavanja i izobrazbe
 • potpora kulturnom turizmu ulaganjem u infrastrukturu

 

Aktivnosti i primjeri

 • Izrada strategije kulturnog razvoja županije!
 • Jedinstven stav ravnomjerne zastupljenosti kulturne baštine svih dijelova županije te jednakovrijedno predstavljanje lokaliteta od značaja. Uključivanje lokaliteta kulturne baštine u postojeće kulturne rute te osiguranje potpore JLS za provedbu potrebnih aktivnosti za isto. Posredovanje u reguliranju vlasništva i dokumentacije prema državnim institucijama ka uređenju i aktivaciji napuštenih objekata.
 • Veće potpore kvalitetnim programima OCD u svrhu razvoja inovativnih metoda prezentacije kulturne baštine, te podizanje postojećih manifestacija na veću razinu u svrhu privlačenja većeg broja gostiju. Ulaganje u veće manifestacije mora biti sustavno i pružiti podršku osiguravanju prateće infrastrukture, opreme, prometne povezanosti. Posebna podrška treba biti usmjerena većim manifestacijama u zaleđu i Zagori gdje je zabilježen pad broja stanovnika u svrhu razvoja publike u kulturi.
 • Poticanje i podrška cjelogodišnjim programima u ustanovama u kulturi te uvođenje novih zanimanja kako bi žitelji županije mogli sudjelovati u edukativnim i umjetničkim aktivnostima. Poticanje i podrška osnivanju novih ustanova (muzeja, knjižnica, kina, kazališta) u općinama i gradovima u kojima nema dostupnih sličnih sadržaja i sva događanja su dislocirana u Šibenik, na primjer. U ustanovama osigurati prezentaciju, skupljanje i očuvane građe.
 • Digitalizacija starih i implementacija digitalnih rješenja u novim ustanovama, te osnivanje zajedničkih depoa za muzeje, knjižnice i ostale ustanove, osnivanje radnih timova za područja umjetnosti (npr. Istra) kako bi se osigurala financijska sredstva iz EU fondova i konkretna rješenja.
 • Kontinuirano organiziranje seminara stručnih kadrova te edukacija amatera koji mogu participirati u kulturnim i kreativnim industrijama uz povezivanje poduzetništva i kulture. Poticanje međunarodne suradnje, razmjene znanja, iskustva te ljudi u svrhu unaprjeđenja djelatnosti u kulturi.
 • Barem jedan veći festival u zaleđu godišnje koji će interdisciplinarno okupiti izvođače i ljubitelje umjetnosti i kulture, te doprinijeti razvoju publike. Poticanje manjih manifestacija (putujućih predstava, bibliobusa, svirača) povezati županiju u jednu cijelinu. Povezivanje ključnih točaka u županiji informativno-promotivnim umrežavanjem, događajima i pozicioniranjem u odnosu na ostatak RH.
 • Osnivanje muzeja koji prati specifičnost zavičaja i kulture županije (npr. muzej aromatičnog bilja, muzej vina i sl.) te povezati lokalne OPG-ove s ovim ustanovama. Sustavno ih implementirati u turističku ponudu na razini županije.
 • Iskorištavanje fondova EU za pripremu dokumentacije i prijavu projekata kako bi se realizirale projektne ideje koje zahtijevaju veća ulaganja.
Copyright © 2023   /   www.marko-jelic.com   /   Sva prava pridržana.