Gospodarstvo

Općenito o gospodarstvu

Gospodarstvo Šibensko-kninske županije usmjereno je na djelatnosti trgovine, turizma i građevinarstva te na prerađivačku industriju kao najznačajniju gospodarsku granu iz koje značajan doprinos daje djelatnost proizvodnje metala (proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme), koja zapošljava nešto više od 1/4 ukupnog broja zaposlenih u prerađivačkoj industriji. Značajan iskorak je u posljednjih nekoliko godina napravljen u djelatnostima proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije, primarno u izgradnji vjetroparkova i malih solarnih postrojenja i proizvodnji električne energije iz obnovljivog izvora vjetra te manjim dijelom sunca.

Strukturne karakteristike gospodarstva Županije:

 • Temeljne grane gospodarstva su prerađivačka industrija (dominantno metalska industrija), trgovina, turizam i graditeljstvo, koje ostvaruju oko 75 posto ukupnog prihoda.
 • Po broju poslovnih subjekata, bez obzira na pravno-ustrojbeni oblik, najviše ih je u djelatnosti trgovine, zatim u djelatnosti građevinarstva pa slijedi djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane.
 • Izvozni dio gospodarstva je orijentiran na zapadnoeuropska tržišta Njemačke, Italije, Slovenije, Austrije, ali izvozi se i prema BiH i Srbiji.
 • Potencijali poduzetničkih zona u zaleđu županije nedovoljno su iskorišteni, što bi bio preduvjet za ravnomjerniji razvoj cijele županije.

Tablica 1: Struktura obrtništva Šibensko-kninske županije po djelatnostima na dan 10.04.2021.

Područje djelatnosti

Broj aktivnih obrta

Ugostiteljstvo (smještaj te priprema i usluživanje hrane i pića)

695

Trgovina

437

Graditeljstvo

298

Ostale osobne uslužne djelatnosti (pranje, kemijsko čišćenje, frizerski, pedikerski, kozmetički i masažni saloni i sl.)

275

Prijevoz

192

Djelatnost iznajmljivanja i davanja u zakup

172

Poljoprivreda i ribarstvo

165

Pravne i računovodstvene djelatnosti

91

Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

83

Informacijske tehnologije i vezane uslužne djelatnosti

77

Putničke agencija i organizatori putovanja

72

Pružanje usluga u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada i okoliša

55

Proizvodnja nemetalnih proizvoda

53

Ostala prerađivačka industrija (namještaj, sportska oprema, igračke, nakit i sl.)

50

Prehrambena tehnologija - proizvodnja prehrambenih proizvoda i pića

49

Poslovanje nekretninama

48

Popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo

42

Sportske te zabavne i rekreacijske djelatnosti

35

Savjetovanje u vezi s upravljanjem

34

Promidžba i istraživanja tržišta

30

Proizvodnja metala i proizvoda od metala

26

Ostale djelatnosti

343

UKUPNO

3322

Izvor: Obrtni registar Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja

 

Tablica 2: Osnovni financijski rezultati poslovanja trgovačkih društava po odabranim županijama u 2019.

(iznosi u tisućama kuna, indeksi 2018=100,0, prosječne plaće u kunama)

 

Županija

Broj poduzetnika

Rang u RH

Broj zaposlenih

Rang u RH

Prosječna mjesečna neto plaća

Rang u RH

Ukupni prihodi

Rang u RH

Izvoz

Rang u RH

Dobit/gubitak razdoblja 2018.

Dobit/gubitak razdoblja 2019.

Rang u RH

Indeks 2019./18.

Ekonomič. poslovanja

Rang u RH

Nominalni rast/pad dobiti/gubitka u odnosu na 2018.

Splitsko-dalmatinska

15.077

2

83.229

2

5.069

14

53.584.066

3

7.910.513

6

2.014.373

875.496

6

43,5

102,84%

18

-1.138.877

Zadarska

5.144

7

27.197

9

5.176

9

16.034.413

10

3.721.965

11

499.044

823.377

7

165

106,48%

2

324.333

Šibensko-kninska

2.583

11

13.302

18

5.418

7

8.809.919

17

1.296.693

17

146.343

171.536

17

117,2

102,81%

19

25.194

RH

136.260

 

969.776

 

5.815

 

796.126.335

 

151.455.118

 

31.072.397

31.281.333

 

100,7

105,24%

 

208.935

Izvor: Fina, Registar godišnjih financijskih izvještaja

 

 

Problemi

 • nedostatna i neravnomjerno distribuirana poduzetnička infrastruktura
 • neadekvatna osnovna infrastruktura (promet, IKT infrastruktura, energetska infrastruktura)
 • neučinkovit javni sektor (izdavanje dozvola, potporne institucije)
 • neuređene zemljišne knjige (višestruka izmjera, loša organizacija rada u nadležnim uredima)
 • demografski problemi (odljev radno potentnog stanovništva – 10% pad broja stanovnika u 10 godina, nedostatak adekvatne radne snage, velika razlika u stopi aktivnosti stanovništva između priobalja i zaobalja županije, izražen proces litoralizacije)
 • niska poduzetnička dinamika (nedovoljno poduzetničkih pothvata)

 

Ciljevi

 • razvijeno, dinamično i konkurentno gospodarstvo cijele Županije
 • visokokvalificirana radna snaga koja može odgovoriti na potrebe lokalnih gospodarstvenika
 • suvremena i funkcionalna gospodarska infrastruktura

 

Prijedlog aktivnosti

 • sustavno ravnomjerno razvijati poduzetničku infrastrukturu na cijelom području Županije (u suradnji s JLS-ovima definirati i promovirati sektorsku razdiobu ključnih industrijskih grana)
 • pripremiti i provesti aktivne mjere privlačenja izravnih ulaganja (inozemnih i tuzemnih) u gospodarske poduhvate koji će angažirati lokalnu infrastrukturu i raspoloživu radnu snagu (Razvojna agencija ŠKŽ, županijski upravni odjeli)
 • proširiti obuhvat aktivnosti Razvojne agencije ŠKŽ na cijelo područje županije, sustavno pripremati i provoditi velike razvojne projekte u suradnji s pojedinim JLS-ovima (ciljane tehnološke parkove, razvojne centre, centre kompetencija)
 • osigurati ravnomjerne infrastrukturne uvjete na cijelom području Županije (IKT, promet, energetika), kao preduvjet za ravnomjeran razvoj svih JLS-ova
 • brendirati Šibensko-kninsku županiju kao „business friendly“ destinaciju za razvoj naprednih tehnologija
 • ciljanim programima županijskih potpora izdašno poticati razvoj ključnih gospodarskih grana
 • reorganizirati sustav izdavanja lokacijskih i građevinskih dozvola (Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju) s ciljem ubrzavanja svih postupaka na području cijele županije
 • pratiti potrebe poslovnih subjekata za radnom snagom i sustavno osiguravati ciljane edukacije, osposobljavanja i usavršavanja
 • poticati županijske škole na proaktivno promoviranje inovativnosti, usavršavanja u naprednim tehnologijama
 • poticati županijske visokoškolske ustanove u razvoju visokokvalificiranog kadra, razvoju i implementaciji inovativnih tehnoloških rješenja, promoviranju poduzetništva među studentskom populacijom te inkubiranju i akceleriranju studentskih poduzetničkih ideja
Copyright © 2023   /   www.marko-jelic.com   /   Sva prava pridržana.